Podmínky účasti a předpisy o ochraně údajů

Losování cen soutěže pro konečné spotřebitele

1. Účel a organizátor nabídky
Tyto podmínky účasti a ustanovení o ochraně údajů upravují podmínky účasti v soutěži pořádané společností OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 4, 80807 Mnichov (OSRAM), jakož i shromažďování a používání údajů shromážděných nebo poskytnutých účastníky.

Účastí v soutěži přijímá účastník následující podmínky účasti a informace o ochraně údajů.

2. Účastníci a podmínky účasti
Účastnit se mohou všechny osoby, které dosáhly věku 18 let, mají bydliště v České republice a prohlásily, že souhlasí s podmínkami účasti a ochrany údajů. Zaměstnanci společnosti OSRAM GmbH a jejích dceřiných a přidružených společností, jakož i jejich příbuzní a zaměstnanci společností zapojených do soutěže jsou z účasti vyloučeni.

Šance na výhru a účast v soutěži jsou nezávislé na nákupu zboží nebo služeb od společnosti OSRAM.

Společnost OSRAM si vyhrazuje právo vyloučit účastníky ze soutěže z důvodu uvedení nepravdivých údajů, manipulace, porušení těchto pravidel účasti a ochrany údajů nebo z důvodu použití nepovolených pomůcek (včetně využití soutěžních služeb apod.).

Soutěž bude probíhat od 05. 06. 2024 do 25. 06. 2024.

Za správnost údajů poskytnutých pro účast v soutěži odpovídá výhradně účastník. Všechny osobní údaje musí být správné a musí odpovídat údajům účastníka.

3. Výhra a realizace soutěže
Způsob:
Výherce vylosuje interní porota ze všech registrovaných koncových zákazníků.

Společnost OSRAM v rámci této soutěže rozdává pět párů legálních náhradních LED světelných zdrojů NIGHT BREAKER W5W LED.

4. Předání výhry
Proces od účasti až po předání výhry:

1. Registrace prostřednictvím odkazu uvedeného na webových stránkách společnosti OSRAM.
2. Uvedení všech kontaktních údajů koncového uživatele nebo jeho zaměstnanců na registračním portálu: Oslovení, adresa, vlastní e-mailová adresa, jméno, příjmení, země, preferovaný jazyk a skupina zákazníků.
3. Osobní údaje jsou nutné pro registraci, zpracování soutěže a oznámení o výhře.
4. Potvrzení registrace formou double opt-in, tj. dodatečné potvrzení registrace samostatným potvrzovacím e-mailem.
5. Registrace je poté dokončena
6. Výherci budou následně společností OSRAM vyrozuměni prostřednictvím osobního e-mailu.
7. Výhra bude zaslána poštou na náklady společnosti OSRAM.

V případě nedoručení výhry není společnost OSRAM povinna provádět další šetření. V takovém případě nárok na výhru zaniká. Nárok účastníka na výhru zaniká také v případě, že výhru nelze správně odeslat z důvodu nesprávných údajů.

5. Předpisy o ochraně údajů
Účastí v soutěži účastník souhlasí se shromažďováním, zpracováním a používáním osobních údajů uvedených v bodě 4 (včetně jména, adresy). Shromažďování požadovaných osobních údajů v souvislosti se soutěží slouží výhradně k realizaci soutěže společností OSRAM a jí pověřenými společnostmi, kterým jsou za tímto účelem předávány. Údaje nebudou předávány třetím stranám.

Proti používání a uchovávání údajů lze kdykoli vznést námitku zasláním e-mailu prostřednictvím online kontaktního formuláře nebo preferenčního centra. V takovém případě budou všechny údaje účastníka vymazány a účast v soutěži bude zrušena.

I po skončení plnění smlouvy může být nezbytné uchovávat osobní údaje za účelem plnění smluvních nebo zákonných povinností. Vaše údaje musí být například uchovávány v rámci doby uchovávání našich obchodních údajů podle obchodního a daňového práva. Pro údaje relevantní z hlediska daňového a obchodního práva platí zákonné doby uchovávání v délce šesti a deseti let. Údaje výherců jsou relevantní pro účetní účely a musí být uchovávány jako účetní doklady. Musíme prokázat, že losování výher proběhlo správně a že výhra byla poskytnuta v zákonných promlčecích lhůtách.

Údaje budou předány třetím osobám pouze za účelem předání výhry (logistické společnosti). Údaje výherců budou předány logistické společnosti výhradně za účelem zpracování výhry nebo předání výhry. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Odpovědný orgán
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů pro tuto soutěž je společnost OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 4, 80807 Mnichov, Německo.
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

V souladu se zákonnými požadavky máte právo na:

  • to, abyste kdykoli mohli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna,
  • informace od nás o osobních údajích, které se vás týkají (čl. 15 GDPR, § 34 BDSG), tj. můžete od nás získat informace o tom, jaké údaje o vás zpracováváme,
  • opravu (čl. 16 GDPR), pokud jsou námi uložené osobní údaje nesprávné nebo neúplné,
  • vymazání (čl. 17 GDPR, § 35 BDSG), pokud již nejsme oprávněni vaše osobní údaje uchovávat,
  • omezení zpracování (čl. 18 GDPR, § 35 BDSG), pokud nemůžeme nebo nesmíme vaše osobní údaje vymazat, ale místo toho existují podmínky pro omezení přístupu k vašim osobním údajům a jejich zpracování,
  • přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), tj. právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, stačí nám zaslat jednoduchou zprávu. K tomu můžete využít následující kontaktní údaje:
- poštou:
OSRAM GmbH
AMSP EM MK DB
Marcel-Breuer-Str. 4
80807 Mnichov
Mnichov, Německo

- e-mailem: AML-sales-support@osram.com

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřence pro ochranu osobních údajů správce lze kontaktovat takto

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 4
80807 Mnichov
Mnichov, Německo
Telefon: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
Online kontaktní formulář
Internet: www.osram.com, www.osram.cz
E-mail: osram@osram.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: privacy@osram.com

7. Vyloučení účastníků
Společnost OSRAM si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří porušili tyto podmínky účasti a/nebo zmanipulovali nebo se pokusili zmanipulovat proces účasti nebo soutěž, např. využitím služeb soutěže. OSRAM má právo vyloučit ze soutěže zejména účastníky, kteří chtějí vyloučit obscénní, urážlivé, inkriminující, etnicky urážlivé, násilné, pornografické, obtěžující, nevhodné pro nezletilé, rasistické, pobuřující, xenofobní, pravicově extremistické fotografie a/nebo sporné fotografie, popisky a/nebo komentáře. Pokud se výše uvedené podmínky vyloučení uplatní, mohou být všechny výhry odmítnuty a následně vymáhány zpět.

8. Odpovědnost
Společnost OSRAM a její příslušní právní zástupci a zprostředkovatelé odpovídají za škodu, kterou účastník utrpěl, pouze v případě, že škoda byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany společnosti OSRAM, jejích právních zástupců nebo zprostředkovatelů. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví. Dále se neuplatní v případě porušení podstatných smluvních povinností. V takovém případě je odpovědnost společnosti OSRAM omezena co do výše a podstaty na takové škody, které byly typické a předvídatelné v době uzavření licenční smlouvy. Podstatnou smluvní povinností se rozumí povinnost, jejíž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejíž splnění se může smluvní partner pravidelně spoléhat.

9. Ostatní ustanovení
Tyto podmínky účasti a právní vztah mezi účastníkem a společností OSRAM se řídí výhradně německým právem.

Pokud jednotlivá ustanovení podmínek účasti jsou nebo se stanou neplatnými, platnost ostatních podmínek účasti zůstává nedotčena.

Kontaktní osoba:
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Str. 4
80807 Mnichov
Mnichov, Německo
Online kontaktní formulář
www.osram.com

Zastoupeni Rainerem Barthelem a Babette Fröhlichovou
Předseda dozorčí rady: Dr. Thomas Stockmeier
Předseda správní rady: Rainer Barthel

Odpovědnost ve smyslu § 55 odst. 2 RStV:

Alexander von Engelhardt
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 4
80807 Mnichov
Mnichov, Německo

Sídlo společnosti: Mnichov
Obchodní rejstřík u rejstříkového soudu v Mnichově: HRB 201526
Identifikační číslo pro daň z obratu: DE 811148275