OSRAM – Všeobecné podmínky používání

1. Oblast aplikace
1.1 Předmětem následujících podmínek používání je používání těchto internetových stránek nabízených společností OSRAM GmbH a/nebo jejími dceřinými společnostmi („OSRAM") („webové stránky OSRAM“) . Používáním webových stránek OSRAM nebo, je-li vyžadováno zvláštní přihlášení, přihlášením, vyslovujete svůj souhlas s podmínkami používání.

1.2 Na konkrétní případy, např. koupi produktů a/nebo služeb, se mohou navíc aplikovat speciální podmínky („speciální podmínky“). Pokud jsou speciální podmínky s těmito podmínkami používání v rozporu, platí ustanovení speciálních podmínek.

2. Služby společnosti OSRAM
2.1 OSRAM Vám na svých webových stránkách OSRAM dává k dispozici určité informace a případně také softwarové programy, včetně případné dokumentace („software“). Používání informací a softwaru, které jsou k dispozici na webových stránkách OSRAM, se řídí těmito podmínkami používání.

2.2 OSRAM je oprávněna provoz webových stránek OSRAM kdykoliv zcela nebo zčásti pozastavit.

3. Registrace k oblastem chráněným heslem a přístup k nim
3.1 Některé oblasti webových stránek OSRAM jsou v zájmu bezpečnosti obchodního styku přístupné jen po osobní registraci, přihlášení a zadání hesla . OSRAM si vyhrazuje zejména právo podrobit registrační povinnosti i webové stránky, které byly dosud volně přístupné.

3.2 Na registraci OSRAM neexistuje žádný nárok.

3.3 Při registraci jste povinen/povinna uvést pravdivé údaje a případné pozdější změny údajů sdělit společnosti OSRAM bez zbytečného odkladu (pokud je tak stanoveno: online). Jste povinen/povinna zajistit, aby Vámi uvedená e-mailová adresa byla aktivní a e-maily zasílané Vám na tuto e-mailovou adresu byly doručovány.

3.4 Po registraci obdržíte uživatelské jméno a heslo (společně „uživatelské údaje“). Při prvním přihlášení změníte heslo, které Vám OSRAM zašle, na heslo, které budete znát jen Vy. Uživatelské údaje Vám umožní nahlédnout do Vašich údajů, změnit je a popř. odvolat nebo rozšířit Vámi udělené souhlasy se zpracováním osobních údajů.

3.5 Jste povinen/povinna zajistit, aby Vaše uživatelské údaje nebyly přístupné třetím osobám, a odpovídáte za všechny objednávky učiněné pod Vašimi uživatelskými údaji a jiné aktivity. Na konci každého používání musí být heslem chráněná oblast opuštěna. Pokud se dozvíte, že třetí osoby zneužívají Vaše uživatelské údaje, jste povinen/povinna o tom OSRAM bez zbytečného odkladu písemně, popř. nejprve obyčejným e-mailem informovat. Po doručení sdělení OSRAM přístup do heslem chráněné oblasti s těmito uživatelskými údaji zablokuje. Zrušení blokace je možné až tehdy, kdy lze vyloučit další zneužívání a Vy jste buď podal(a) zvláštní žádost u OSRAM nebo jste se znovu zaregistroval(a).

3.6 Společnost OSRAM je kdykoliv oprávněna přístupové oprávnění blokací přístupových údajů bez udání důvodů odvolat, zejména pokud jste

 • při registraci uvedl(a) nepravdivé údaje,
 • porušil(a) tyto podmínky používání nebo svou povinnost řádné péče při zacházení s přístupovými údaji,
 • porušil(a) rozhodné právo při přístupu nebo používání webových stránek OSRAM nebo
 • jste webové stránky OSRAM delší dobu nepoužíval(a).

3.7 Můžete kdykoliv písemně požádat o výmaz Vaší registrace, pokud výmaz není v rozporu s prováděním běžných smluvních vztahů. OSRAM v takovém případě všechny Vaše uživatelské údaje a všechny Vaše ostatní uložené osobní údaje uživatele vymaže, pokud je již nebude potřebovat.

4. Duševní vlastnictví k informacím a softwaru zveřejněným na webových stránkách OSRAM
4.1 Informace zveřejněné na webových stránkách OSRAM , včetně redakčních materiálů, informačních textů, softwaru, dokumentace, databází, fotografií, video- a audionahrávek, souborů ke stažení, ilustrací, uměleckých zobrazení a jiných grafických prvků, materiálů, jmen, značek zboží a log jsou vlastnictvím OSRAM nebo poskytovatelů licencí OSRAM a jsou chráněny národními a mezinárodními autorskými právy, právy k databázím a/nebo jinými průmyslovými ochrannými právy. Jste povinen/povinna tato práva dodržovat, zejména z informací, softwaru, dokumentace nebo jejich kopií neodstraňovat alfanumerické znaky, známky a záznamy o autorských právech.

4.2 Informace na webových stránkách OSRAM nesmíte systematicky stahovat, rozmnožovat a/nebo šířit.

4.3 Kombinovaná ochranná známka OSRAM, jiné produktové známky, zobrazení a loga identifikují produkty OSRAM a jsou chráněnými známkami OSRAM nebo poskytovatelů licencí OSRAM. Je možné, že zápisy ještě nebyly provedeny ve všech relevantních zemích. Používání těchto známek je dovoleno jen s výslovným svolením společnosti OSRAM GmbH. Používání jména OSRAM ve formě odkazu, například ve spojení s touto webovou stránkou, je dovoleno. O takovém používání musí být OSRAM GmbH předem informována.

5. Práva k používání informací zveřejněných na webových stránkách OSRAM a softwaru, který je k dispozici na webových stránkách OSRAM
5.1 OSRAM Vám poskytuje nevýlučné, odvolatelné, nepřevoditelné a nepodlicencovatelné právo k přístupu k informacím a softwaru přenechaným na webových stránkách OSRAM a k jejich používání pro osobní a neživnostenské účely. Nad rámec osobního a neživnostenského používání nesmíte informace zveřejněné na webových stránkách OSRAM bez výslovného svolení společnosti OSRAM GmbH měnit, kopírovat, rozmnožovat, prodávat, pronajímat, zasílat, oznamovat, zveřejňovat, poskytovat k nim licence, zpracovávat, používat, doplňovat ani využívat jiným způsobem.

5.2 Nad rámec práv poskytnutých v bodu 5.1 Vám není ani konkludentně ani jiným způsobem poskytována licence nebo právo k patentu, známce nebo jinému průmyslovému ochrannému právu společnosti OSRAM. Kromě toho není poskytována ani licence ani právo k autorskému právu nebo jiným právům týkajícím se informací zveřejněných na webových stránkách OSRAM.

6. Další podmínky používání softwaru, který je k dispozici na webových stránkách OSRAM
6.1 Kromě těchto podmínek používání může používání softwaru poskytnutého na webových stránkách OSRAM podléhat speciálním podmínkám používání a/nebo zvláštním podmínkám používání softwaru. Speciální podmínky a/nebo zvláštní podmínky používání mají před těmito podmínkami používání v případě rozporů přednost.

6.2 Softwarové programy Vám budou bezplatně přenechány ve strojově čitelné podobě. Nárok na vydání zdrojového kódu existuje jen ohledně zdrojových kódů volně přístupného („open source“) softwaru, jehož licenční podmínky, které mají při předání volně přístupného softwaru přednost před těmito podmínkami používání, stanoví vydání zdrojového kódu. V takovém případě OSRAM poskytne zdrojový kód oproti úhradě nákladů.

6.3 Pokud kogentní právní předpisy nedovolují něco jiného, nesmíte ani software ani jeho dokumentaci měnit, upravovat jej tak, že jeho stav bude odpovídat stavem před jeho vývojem nebo překladem, ani z něj nesmíte vyjímat jeho části. Smíte vytvořit bezpečnostní kopii softwaru, pokud je tato kopie nutná pro zabezpečení budoucího používání v souladu s těmito podmínkami používání.

7. Vaše povinnosti při používání webových stránek OSRAM
7.1 Používání informací, které jsou k dispozici na webových stránkách OSRAM, se řídí těmito podmínkami používání a případně aplikovatelnými speciálními předpisy.

7.2 Při používání webových stránek OSRAM nesmíte:

 • osobám, zejména nezletilým, způsobovat škodu nebo porušovat jejich osobnostní práva;
 • svým používáním porušovat tyto podmínky používání nebo případně aplikovatelné speciální podmínky;
 • svým používáním porušovat dobré mravy;
 • porušovat ochranná a autorská práva nebo jiná vlastnická práva;
 • zasílat obsahy s viry, tzv. trojskými koni nebo jinými programy, které mohou poškodit nebo změnit software;
 • poškozovat, deaktivovat, přetěžovat nebo jiným způsobem ohrožovat servery nebo sítě používané společností OSRAM;
 • opatřovat si nedovoleně přístup k účtům, počítačovým systémům nebo sítím, které jsou propojeny s webovými stránkami OSRAM;
 • zadávat, ukládat nebo zasílat hyperlinky nebo obsahy, k nimž nejste oprávněni, zejména pokud tyto hyperlinky nebo obsahy porušují závazky mlčenlivosti nebo jsou protiprávní; nebo
 • šířit reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. „spamy“) nebo nesprávná varování před viry, chybnými funkcemi apod. nebo vyzývat k účasti na soutěžích, Ponziho schématech, řetězových dopisech, pyramidových hrách a srovnatelných akcích.

7.3 Framování webových stránek OSRAM není dovoleno.

7.4 OSRAM smí přístup k webovým stránkám OSRAM kdykoliv zablokovat, zejména pokud porušujete své povinnosti z těchto podmínek používání.

8. Odpovědnost společnosti OSRAM
8.1 OSRAM je odpovědná za „vlastní obsahy“ na webových stránkách OSRAM, dle všeobecných zákonů. OSRAM však nepřebírá žádnou záruku za správnost a úplnost informací nacházejících se na webových stránkách OSRAM. Od těchto vlastních obsahů je nutno rozlišovat křížové odkazy („linky“) na obsahy provozované jinými poskytovateli. Křížovým odkazem dává OSRAM v této míře k používání „cizí obsahy“. U těchto cizích obsahů bylo při prvním vložení linku prověřeno , zda zakládají možnou občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost. Nelze však vyloučit, že obsahy budou následně příslušnými poskytovateli změněny. OSRAM neprověřuje u obsahů, na něž je na webových stránkách OSRAM odkazováno, systematicky jejich změny, které by mohly případnou odpovědnost nově založit. Pokud budete toho názoru, že externí stránky, na něž je odkazováno linkem, porušují platné právní předpisy nebo mají jinak nepřiměřené obsahy, prosíme Vás o zprávu.

8.2 OSRAM se snaží, aby webové stránky OSRAM byly bez přerušení dostupné a zasílání nebo stahování softwaru fungovalo bez chyb. Vzhledem k charakteru internetu a počítačových systémů však v této souvislosti nepřebírá OSRAM žádnou záruku. Zejména může být Váš přístup na webové stránky OSRAM příležitostně přerušen nebo omezen za účelem provedení úprav nebo aktualizací.

8.3 Za nároky na náhradu škody odpovídá OSRAM dle zákonných ustanovení v případě (1) úmyslu a hrubé nedbalosti, (2) v případě ublížení na zdraví, na těle nebo životě, (3) z důvodu převzetí záruk za dodávky nebo jakost, (4) při lstivém zamlčení vady, jakož i (5) v případě nároků na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

8.4 Pokud OSRAM zaviněně poruší podstatnou smluvní povinnost nebo Vám náleží nároky na náhradu škody namísto plnění, je odpovědnost za náhradu škody omezena na typicky vzniklou předvídatelnou škodu. Podstatné smluvní povinnosti v tomto smyslu jsou takové povinnosti, které chrání právní postavení objednatele, které mu smlouva svým obsahem a účelem poskytuje; dále takové smluvní povinnosti, jejichž splnění je možné až na základě řádného provádění smlouvy a na jejichž dodržování se smí objednatel zpravidla spoléhat (např. včasné dodání produktů se sjednanými vlastnostmi, resp. vlastnostmi stanovenými ve specifikacích a vhodnost těchto produktů pro sjednaný účel, resp. účel stanovený v popisech produktů). V ostatním jsou nároky na náhradu škody (např. náhrada škody a nákladů) vůči nám vyloučeny.

8.5 Informace na webových stránkách OSRAM mohou obsahovat specifikace nebo všeobecné popisy technických možností produktů, které nemusí v konkrétním případě (např. na základě změn produktu) vždy odpovídat skutečnosti. Požadované výkonnostní prvky produktů musí být proto v konkrétním případě při koupi sjednány.

9. Viry
Přestože se OSRAM vždy snaží udržovat webové stránky bez virů, nezaručuje OSRAM jejich bezvirovost. Před používáním webových stránek OSRAM a zejména před stažením informací nebo softwaru jste povinen/povinna pro vlastní ochranu, jakož i pro ochranu před viry zajistit přiměřená a aktuální bezpečnostní zařízení a antivirový program.

10. Požadavky konkrétních zemí a kontaktní informace
10.1 Jednotlivé stránky webových stránek OSRAM provozuje a odpovídá za ně společnost, která je včetně kontaktních údajů uvedena v Impressum příslušných webových stránek OSRAM (OSRAM GmbH a/nebo její dceřiné společnosti).

10.2 Stránky zohledňují požadavky příslušné země, v níž má odpovědná společnost sídlo. OSRAM nepřebírá odpovědnost za to, že informace nebo software budou moci být na webových stránkách OSRAM zobrazovány nebo z nich stahovány i na místech mimo dotčenou zem. Pokud uživatelé vstoupí na webové stránky OSRAM z míst mimo dotčenou zemi, jsou výlučně sami odpovědní za dodržování předpisů příslušných dle práva dané země. Přístup k informacím a softwaru na webových stránkách OSRAM ze zemí, v nichž je tento přístup protiprávní, není dovolen. V takovém případě, a pokud chce uživatel vstoupit do obchodních vztahů s OSRAM, by měl uživatel navázat kontakt se zástupci OSRAM v příslušné zemi.

11. Vývozní kontrola
Vývoz určitých informací a softwaru může – např. vzhledem k jejich druhu nebo účelu jejich použití nebo konečného použití – podléhat povinnosti souhlasu. Uživatel je povinen striktně dodržovat vývozní předpisy, zejména předpisy EU, resp. členských států EU a USA, týkající se informací a softwaru. Pokud to bude relevantní, označí OSRAM informace a software v souvislosti s povinností souhlasu dle německého vývozního seznamu a vývozního seznamu EU, jakož i dle obchodního kontrolního seznamu USA („US-Commerce Control List“).

12. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje, které jsou poskytovány přes tyto webové stránky nebo jsou poskytovány nebo evidovány v souvislosti s nimi, smí OSRAM používat jen dle ustanovení předpisů na ochranu osobních údajů a směrnice na ochranu osobních údajů. Tyto podmínky používání se řídí zásadami ochrany osobních údajů zveřejněných na těchto webových stránkách.

13. Změny podmínek používání
13.1 OSRAM si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny podmínek používání nebo speciálních podmínek. Pro Vaše používání webových stránek OSRAM platí podmínky používání a speciální podmínky, které jsou v platnosti v okamžiku, kdy webové stránky OSRAM používáte.

13.2 Pokud budou jednotlivá ustanovení těchto podmínek používání nebo speciálních podmínek neúčinná, zůstává tím účinnost v ostatním nezměněna.

14. Vedlejší ujednání, aplikovatelné právo a soudní příslušnost
14.1 Vedlejší ujednání k těmto podmínkám používání vyžadují písemnou formu.

14.2 Platí německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Příslušným soudem je, pokud jste obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku, Mnichov.

14.3 V případě problémů se zbožím nebo službami zakoupenými na webových stránkách OSRAM máte dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 možnost využít platformu poskytnutou Evropskou komisí, kterou najdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tam můžete podat stížnost a nechat ji zpracovat nezávislým orgánem pro řešení sporů.

duben 2018