Pravidla a podmínky laboratoře simulace prostředí Herbrechtingen

Všeobecné podmínky výkonnosti a podmínky služeb OSRAM GmbH

Pro poskytování služeb.

Obecně

1. Služeb OSRAM GmbH (dále již pouze OSRAM) se týkají následující podmínky. Změnu podmínek zákazníkem OSRAM nepřijímá, kromě případu, kdy to OSRAM písemně potvrdí. Podmínky výkonosti a servisní podmínky platí také bez výhrad v případě, že OSRAM provádí zákaznický servis za podmínek odlišných od těch uvedených v podmínkách OSRAM.

Tyto výkonnostní a servisní podmínky se týkají výhradně právnických osob.

2. Nabídky společnosti OSRAM podléhají změnám, pokud to není v konkrétním případě písemně uvedeno jinak.

Servis

3. Servisní závazky OSRAM se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky společností OSRAM.

4. Poskytování servisních služeb musí probíhat v souladu s Incoterms® 2010.

5. Zpoždění nebo omezení servisních služeb nezaviněné společností OSRAM, nebo které lze ověřitelně připsat vojenské mobilizaci, válce, povstání, stávce, legitimní uzávěře, anebo vzniku nepředvídaných překážek mimo jakoukoli kontrolu společnosti OSRAM, povedou k přiměřenému prodloužení lhůty dodání služeb dle délky trvání konkrétní překážky. Pokud překážka trvá déle než tři měsíce, je jakákoli strana oprávněna odstoupit od smlouvy. V takovém případě budou zaplacené zálohy vráceny zákazníkovi bez odkladu.

6. Pokud by měla společnost OSRAM mít zpoždění vyplývající z nedbalosti, odpovědnost za škodu vyplývající z prodlení (náhrada kromě plnění) je omezena na 5 % ceny zpožděné služby a odpovědnost za náhradu škody díky sníženému výkonu je omezena na 30 % ceny služby. Odpovědnost za zranění těla a poškození zdraví zůstává nedotčena.

Důvěrnost a duševní vlastnictví

7. Strany se zavazují, že budou zachovávat obchodní tajemství získané v rámci smluvních vztahů, zachovávat tajemství druhé strany a že je nebudou neoprávněně používat pro své vlastní účely. Společnost OSRAM je oprávněna plnit úkoly zákazníka a využívat subdodavatele. Tito partneři podléhají stejným podmínkám utajení. Součástí smluvních vztahů jsou získané nebo odvozené informace, ke kterým bude přistupováno jako k důvěrným příslušnou přijímající stranou za předpokladu, že nejsou veřejně známé nebo dostupné, nebo byly již přijímající straně známy, nebo které přijímající strana zná od třetí strany, aniž by došlo k porušení smlouvy o nezveřejnění.

8. Strana podávající informace si vyhrazuje práva na všechny informace, OSRAM si vyhrazuje práva na testovací metody a procesy u všech zařízení a vybavení.

Záruka

9. Upozornění o defektech musí být poskytnuto písemně. Pokud kontrola společnosti OSRAM objeví defekt, musí OSRAM na základě své volby poskytnout servis nebo vystavit dobropis na uvedenou sumu. Pokud oprava není možná nebo je nepřijatelná pro zákazníka, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo snížit platbu. Záruka na poškození se vztahuje jen na podmínky uvedené v zákoně. 11.

10. Možnost nárokovat defekty zaniká po uplynutí zákonné lhůty. Nároky vyplývající z poškození zdraví, tělesného zranění, smrti, úmyslného nebo nedbalého porušení povinností také zanikají v souladu s právními předpisy.

Škody

11. Odškodnění zákazníka je vyloučeno, pokud nebyla škoda způsobena úmyslnou či hrubou nedbalostí společnosti OSRAM nebo jejími zástupci (§ 278 BGB) nebo pokud škoda nevznikla porušením významného smluvního závazku. Podstatné smluvní závazky jsou v tomto smyslu takové závazky, které musí být splněny, aby bylo zajištěno řádné plnění smlouvy a její dodržení, na které se zákazník může obecně spolehnout.

Pokud je společnost OSRAM odpovědná podle předchozího ustanovení, odpovědnost za škodu je omezena na částku 2 miliony EUR, pokud tak společnost OSRAM nekonala úmyslně. To se netýká případů, kdy lze u uzavřené smlouvy předpokládat škodu vyšší. V tomto případě je odpovědnost omezena na vyšší, předvídatelnou škodu. Výše uvedená ustanovení neznamenají přenos důkazního břemene na zákazníka.

Zodpovědnosti vyplývající z újmy na životě, poškození těla nebo zdraví v případě záruky kvality nebo v případě podvodného zatajování selhání, jakož i odpovědnosti na základě zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčeny.

Kromě toho jsou vyloučeny nároky na ručení společností OSRAM. Výše uvedená omezení odpovědnosti platí, pokud zákazník uplatňuje náhradu výdajů namísto reklamace škody.

V případě škod způsobených zpožděním se postupuje dle zákona. Případně se použije bod 6.

Ceny a platební podmínky

12. Ceny jsou uvedeny v dohodnuté měně, čisté (bez poplatků a daní) a bez odpočtu na základě ex works v souladu s Incoterms® 2010. Pokud existuje zákonná povinnost platit DPH, ceny uvedené společností OSRAM jsou výhradně s DPH v příslušné zákonné výši.

13. Platba se uskuteční v dohodnuté měně na místě platby, které uvedla společnost OSRAM. Rozhodným datem pro včasnou platbu je datum přijetí platby společností OSRAM. Není-li dohodnuto jinak, budou faktury uhrazeny do 30 kalendářních dnů.

14. V případě selhání platby jsou úroky z prodlení ve výši 8 % ročně nad platnou základní úrokovou sazbu. Možnost vynucení vyšší škody zůstává nedotčena.

15. V případě selhání platby nese zákazník v den splatnosti riziko spojené s kurzovými ztrátami způsobenými vůči pohledávce v eurech.

Export

16. Pokud zákazník převádí práce a služby (včetně veškeré technické podpory) prováděné společností OSRAM na třetí stranu kdekoli na světě, musí zákazník dodržovat všechny platné vnitrostátní a mezinárodní předpisy o (opětovném) vývozu. Zákazník musí v každém případě dodržovat nařízení o kontrole (opětovného) vývozu Spolkové republiky Německo, Evropské unie a Spojených států amerických.

Pokud je požadováno provedení kontroly vývozu, zákazník na požádání společnosti OSRAM bezodkladně předloží společnosti OSRAM veškeré informace týkající se konkrétního koncového zákazníka, místa určení a zamýšleného použití zboží, prací a služeb poskytovaných společností OSRAM, jakož i veškeré existující omezení vývozu. Zákazník je povinen odškodnit a chránit OSRAM před jakýmikoli reklamacemi, řízeními, žalobami, pokutami, ztrátami, náklady a škodami vyplývajícími v souvislosti s nedodržením předpisů pro kontrolu vývozu zákazníkem a zákazník musí kompenzovat veškeré vyplývající výdaje a ztráty společnosti OSRAM, pokud tato nedodržení nebyla způsobena zaviněním zákazníka. Toto ustanovení neznamená změnu důkazního břemene.

17. Povinnost společnosti OSRAM plnit tuto dohodu podléhá podmínce, že překážky nebrání plnění vyplývajícímu z vnitrostátních a mezinárodních požadavků na zahraniční obchod a celních požadavků nebo embarga či jiných sankcí.

Nebezpečné materiály

18. Nebezpečné materiály (nebezpečné ve smyslu zákona o nebezpečných látkách) oznámí zákazník písemně při objednávce a později v souladu s příslušnými předpisy na obalech.

Volba práva a soudní příslušnost

19. Používá se právo Spolkové republiky Německo. Použití úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží ze dne 11. dubna 1980 (GISG) a mezinárodního soukromého práva je vyloučeno.

20. Je-li zákazník obchodníkem, je místem soudní příslušnosti Mnichov pro všechny spory vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou se zákazníkem nebo v souvislosti s ním. Společnost OSRAM je však rovněž oprávněna podat žalobu proti zákazníkovi na místě obecné příslušnosti zákazníka.

Oddělitelnost

21. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek výkonnosti a služeb byly neplatné, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatné úpravy se použijí zákonné předpisy.

Listopad 2014

Kontakt

Laboratoř simulace prostředí
An der Bahnbrücke, 89542 Herbrechtingen